Preklady do Slovak:

  • holandčina   
    (Proper noun  )
  • Holandský   

Podobné frázy v slovníku Czech Slovak. (7)

holandská guyanaholandská guyana
holandské antilyholandské antily
holandskoholandsko
HolandskoHolandsko
Jižní HolandskoJužné Holandsko
Severní HolandskoSeverné Holandsko
sýr holandského typupolotvrdý syr

Príklad vety s "holandština", preklad pamäť

add example
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM) jsou hlavní holandské mezinárodní aerolinie se sídlem na amsterodamském letišti Schiphol. KLM provozují pravidelné osobní i nákladní letecké linky na mnoho míst v Evropě, včetně interkontinentálních linekKoninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM) je vedúcou holandskou leteckou spoločnosťou s medzinárodnou pôsobnosťou, so sídlom na letisku Schiphol v Amsterdame. KLM prevádzkuje pravidelné lety tak v osobnej, ako aj v nákladnej leteckej doprave, pričom obsluhuje širokú škálu európskych a medzikontinentálnych destinácií
Chci zde však upozornit, že jsou země, např. Holandsko či Rakousko, kde lisabonského cíle již dosáhli, a to díky výrazným pobídkám, jako je dělení nákladů časových i finančních mezi zaměstnance, podnik a stát.Chcem však upozorniť, že sú štáty, napr. Holandsko či Rakúsko, v ktorých už lisabonský cieľ dosiahli, a to vďaka výrazným stimulom, ako je delenie časových a finančných nákladov medzi zamestnancov, podnik a štát.
Oznámení o vyhlášení nabídkového řízení obvykle obsahuje tyto informace:--- referenční číslo operace nabídkového řízení,--- datum operace nabídkového řízení,--- typ operace (poskytnutí nebo absorpce likvidity a druh nástroje měnové politiky, který bude použit),--- splatnost operace,--- druh aukce (nabídkové řízení s pevnou nebo pohyblivou sazbou),--- metodu přidělení („holandská » nebo „americká » aukce, jak je definováno v bodu ‧ písmVerejné vyhlásenie tendra obvykle obsahuje tieto informácie:--- referenčné číslo tendra,--- dátum tendra,--- typ obchodu (dodanie alebo stiahnutie likvidity a typ nástroja menovej politiky, ktorý sa má použiť),--- splatnosť operácie,--- typ aukcie (tender s pevnou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou),--- spôsob aukcie (holandská alebo americká aukcia tak, ako je definovaná v oddiele ‧ písm
Členské státy daly Irsku čas na zvážení - za což jsme vděčni - nicméně naprosto stejné období reflexe bylo poskytnuto Francii a Holandsku, když odmítly Ústavní smlouvu.Členské štáty už poskytli Írsku čas na prehodnotenie, za čo im ďakujeme. Tento čas sa však nijako nelíši od toho, ktorý bol poskytnutý Francúzsku a Holandsku po odmietnutí Zmluvy o Ústave pre Európu.
písemně. - (PT) Žádost o pomoc z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci předložená Nizozemskem v souvislosti s propuštěním 613 osob ve dvou podnicích vyvíjejících činnost spadající do oddílu 46 (maloobchod kromě motorových vozidel a motocyklů) v rámci klasifikace NACE (revize 2) v regionu Severní Holandsko v Nizozemsku splňuje veškerá právně stanovená kritéria způsobilosti. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.Žiadosť o pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), ktorú podalo Holandsko v súvislosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II, spĺňa všetky právne záväzné kritériá oprávnenosti.
Je nepřijatelné, že v celé zprávě se nevyskytla jediná zmínka o otázce národnostních menšin a jediná zmínka o otázce přistěhovaleckých menšin nebo přistěhovaleckých menšin v západní Evropě. Jen dnes jsem právě v tomto Parlamentu prohlásil, že Francie, Velká Británie a Holandsko procházejí krizí integrace nových menšin.Je neprijateľné, že v celej správe sa nevyskytla jediná zmienka o otázke národnostných menšín, a jediná zmienka o otázke prisťahovaleckých menšín alebo prisťahovaleckých menšín zo západnej Európy. Len dnes som v tomto istom Parlamente vyhlásil, že Francúzsko, Veľká Británia a Holandsko prechádzajú krízou integrácie nových menšín.
Nebo co třeba iniciativa Komise v případě, kdy například, jak se stalo právě nedávno, holandský politik nemůže získat povolení ke vstupu do jiného evropského členského státu, Spojeného království.Alebo čo tak iniciatíva Komisie napríklad v prípade, keď - ako sa stalo tiež len prednedávnom - holandský politik nedokáže ani len získať povolenie na vstup do ďalšieho členského štátu EÚ, Spojeného kráľovstva.
Bez holandské armády by ve Srebrenici nedošlo k válce a nebyla by potřeba odplaty ze strany Srbů.Bez holandského vojska v Srebrenici by neexistoval vojnový stav a na strane Srbov by neexistovala potreba pomsty.
Pfizer bv Rivium Westlaan ‧ LD Capelle a/d IJssel HolandskoPfizer bv Rivium Westlaan ‧ LD Capelle a/d IJssel Holandsko
Současná holandská žádost se týká 570 propuštěných z jednoho podniku, Heijmans N.V., z nichž 435 se navrhuje poskytnout podporu v celkové výši přibližně 386 000 EUR.Súčasná žiadosť Holandska sa týka 570 prepustených pracovníkov v jednom podniku (Heijmans N.V.), z ktorých 435 pracovníkom má byť poskytnutá pomoc v celkovej sume okolo 386 000 EUR.
Jedna obec v Nizozemsku nedávno plánovala vytvořit složku s údaji o etnické příslušnosti, ale v reakci na doporučení holandských orgánů na ochranu údajů se rozhodla projekt zrušit.Jedna obec v Holandsku nedávno plánovala vytvoriť etnický zoznam, no zrušila svoj projekt na odporúčanie holandského orgánu pre ochranu údajov.
vzhledem k tomu, že Morgan Tsvangiari byl během volební kampaně několikrát zatčen, pronásledován ozbrojenými vojáky a přinucen uchýlit se na holandské velvyslanectví v Hararekeďže počas volebnej kampane bol Morgan Tsvangirai niekoľkokrát zadržaný, stíhaný ozbrojenými vojakmi a donútený uchýliť sa na holandskej ambasáde v Harare
Pouze holandské znění je závaznéIba holandský text je autentický
Tato dohoda, vyhotovená ve dvou prvopisech v anglickém, dánském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém a španělském znění, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního sekretariátu Rady Evropských společenství, který předá ověřenou kopii každé ze smluvních stranTáto dohoda vyhotovená v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, bude uložená v archívoch Generálneho sekretariátu Rady Európskych spoločenstiev, ktorý zašle overenú kópiu každej zo zmluvných strán
Dnes holandské noviny uveřejnily zprávu o pěstitelce chřestu, jež byla vzata do vazby kvůli podezření z obchodování s lidmi a využívání Rumunů, či jinak řečeno evropských občanů, na otrockou práci.Holandské noviny dnes zverejnili správu o pestovateľke špargle, ktorá bola vzatá do väzby, pretože bola podozrivá z obchodovania s ľuďmi a využívania Rumunov, inak povedané európskych občanov, ako otrockej pracovnej sily.
v holandštiněpo holandsky
Protože Nizozemsko požádalo o pomoc v souvislosti s 821 případy ztráty zaměstnání v 70 podnicích, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů), ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II Severní Brabantsko a Jižní Holandsko, hlasovala jsem pro usnesení, protože souhlasím s návrhem Komise a jeho pozměňovacími návrhy, které předložil Parlament.Vzhľadom na to, že Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 821 pracovníkov zo 70 podnikov, ktorých činnosť patrí podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 18 (Tlač a reprodukcia záznamových médií), pôsobiacich v dvoch susediacich regiónoch Noord Brabant a Zuid Holland na úrovni NUTS II, hlasovala som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré k návrhu predložil Parlament.
Pokud přidělování probíhá na základě (holandské) aukce s jednotnou sazbou, prodá Eurosystém ke dni zahájení operace ‧ EUR a nakoupí ‧ USDAk sa prideľovanie uskutočňuje na základe (holandskej) aukcie s jednotnou sadzbou, predá Eurosystém ku dňu začatia operácie ‧ EUR a kúpi ‧ USD
týká se pouze holandské verzetýka sa výhradne holandskej verzie
Holandské (nlHolandská (nl
Ráda bych požádala pana Szájera, aby jménem skupiny PPE odpověděl, zda to znamená, že od této chvíle Maďarsko a ostatní zastoupené země také uznají holandský zákon o manželství, které umožňuje uzavření sňatku osobám stejného pohlaví?Mohla by som požiadať pána Szájera, aby v mene poslaneckého klubu PPE odpovedal, či to odteraz znamená, že Maďarsko a ostatné zastúpené krajiny budú tiež uznávať holandský zákon o manželstve, ktorý povoľuje manželstvá párov rovnakého pohlavia?
Delegace holandské Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) hlasovala pro zprávu paní zpravodajky McGuinnessové o společné zemědělské politice a potravinovém zabezpečení světa, i přes skutečnost, že nesouhlasí s částí obsahu zprávy.Zástupcovia holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) hlasovali za správu pani McGuinnessovej o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti napriek skutočnosti, že nesúhlasia s niektorými bodmi tejto správy.
Pokud si Evropa Bruselu přeje slyšet občany, nechť si všimne francouzského a holandského "ne" Evropské ústavě a vzdá se Lisabonské smlouvy, která je pouhou kopií Ústavy.Ak si bruselská Európa želá vypočuť svojich občanov, nech zoberie na vedomie francúzske a holandské "nie" a nech sa vzdá Lisabonskej zmluvy, ktorá je obyčajnou kópiou Ústavy.
Máme i iniciativu o postavení žen v ozbrojených konfliktech, jejíchž cílem je lépe zohledňovat zvláštní situaci žen na místech, kde Evropská unie uplatňuje vnější bezpečnostní a obranné politiky. Předsednictví a Holandsko se ujaly iniciativy s cílem prosadit na valném shromáždění OSN novou iniciativu o násilí páchaném na ženách.Máme aj iniciatívu o postavení žien v ozbrojených konfliktoch, ktorej cieľom je lepšie zohľadňovať osobitnú situáciu žien na miestach, kde Európska únia uplatňuje vonkajšie bezpečnostné a obranné politiky. Predsedníctvo a Holandsko sa ujali iniciatívy s cieľom presadiť na valnom zhromaždení OSN novú iniciatívu o násilí páchanom na ženách.
Strana 1. Nájdené 328 vety zodpovedajúce výraz holandština.Nachádza sa v 0,57 ms.Prekladové pamäte sú vytvorené ako človek, ale zarovnané na počítači, ktorý by mohol spôsobiť chyby. Tie pochádzajú z mnohých zdrojov a nie sú kontrolované. Byť upozornení.